فروشگاه صنایع دستی

فروشگاه صنایع دستی

فروشگاه صنایع دستی هتل شامل نمونه کارهای چرم هنرمند عزیز سرکار خانم اعظم زاده در معرض نمایش و فروش گذاشته شده است.

foroshgahe-sanayee-dasti (1)
foroshgahe-sanayee-dasti (3)
foroshgahe-sanayee-dasti (4)